Vraag participant: De maandelijkse rendementen fluctueren dit jaar betrekkelijk sterk. In februari bedroeg het rendement +0,45% terwijl in september een resultaat werd behaald van +0,56%. Wat is daar de oorzaak van?

Antwoord De Veste: Twee factoren spelen hierbij een belangrijke rol. Allereerst zijn de kosten van het afdekken van het dollarrisico in de loop van 2019 significant gedaald. Begin 2019 bedroegen deze nog ruim 3% tegenover 2,5% in oktober en 2,2% in december (alle percentages op jaarbasis). De kosten van het afdekken daalden doordat de Federal Reserve drie maal (in juli, september en oktober 2019) de rente met een kwart procent verlaagde. Dit terwijl de Europese Centrale Bank de rente ongemoeid liet.

Ten tweede is vanaf april het investeringsniveau (=de mate waarin het door de participanten van Trade Finance Handelsfonds ingelegde vermogen wordt aangewend voor kredietverstrekking aan Capstone) geleidelijk verhoogd van 90% naar ca. 93%. Deze extra investeringsruimte ontstond doordat De Veste een financiële instelling bereid heeft gevonden het dollarrisico af te dekken zonder borgverplichting. Als gevolg daarvan kon meer fondsvermogen bij Capstone worden geplaatst en daar rendement genereren.