Vraag participant:

Een mooi presterend fonds, het Trade Finance Handelsfonds. Maar uiteindelijk is het toch een investering in slechts één onderneming, Capstone. Welke bescherming wordt er ingebouwd tegen een faillissement van Capstone zelf? Heeft De Veste daar bijvoorbeeld ook een rol in?

Antwoord De Veste:

Het Trade Finance Handelsfonds (TFH) verstrekt leningen met onderpand aan Capstone. Het tegenpartij risico is daarbij zonder meer relevant.

Van elke storting door een investeerder in TFH wordt 90% omgewisseld in dollars en aan Capstone beschikbaar gesteld. 10% blijft achter in Nederland om het afdekken van de gekochte dollars mogelijk te maken.

De Veste monitort de financiële situatie van Capstone om dit risico te beheersen; uitsluiten dat Capstone failliet gaat, kan De Veste niet.

Jaarlijks wordt er een jaarrekening opgesteld door Capstone en gecontroleerd door een onafhankelijk accountant. De Veste ontvangt deze jaarrekening en let er daarbij onder meer op of de jaarrekening uitgaande van het continuïteitsbeginsel is opgesteld, wat er toegelicht is over continuïteit en of er een paragraaf ter benadrukking van de continuïteit in de controleverklaring is opgenomen (hetgeen bij de jaarrekening 2017 niet het geval was dus is op basis hiervan geen verhoogd risico gesignaleerd). Verder ontvangt en analyseert De Veste op kwartaalbasis een financiële rapportage van Capstone (weliswaar niet gecontroleerd door een accountant).

Afgeleid van de jaarrekening 2017 heeft De Veste vast kunnen stellen dat de ‘First Loss Reserve’ 10% van het fondsvermogen (van TFH) bedraagt.

Daarnaast monitort De Veste wekelijks de leningportefeuille van Capstone en bespreekt bepaalde leningen met de directie van Capstone als daar aanleiding toe is.

Inmiddels werkt De Veste 9 jaar samen met Capstone. Naar volle tevredenheid.

Deze maatregelen tezamen geven een bepaalde mate van zekerheid maar vormen uiteraard geen garantie dat Capstone niet failliet zou kunnen gaan.