1 november: 9-jarige relatie De Veste / Capstone

Per 1 november is het precies negen jaar geleden dat De Veste voor haar Trade Finance strategie een samenwerkingsverband aanging met Capstone uit New York. Sindsdien is elk jaar het streefrendement behaald.

Rendement september: +0,51%

Het rendement van het Trade Finance Handelsfonds kwam in september uit op +0,51%. Dit was iets hoger dan het streefrendement van +0,50% per maand omdat de kosten van het afdekken van het dollarrisico iets lager uitvielen dan begroot.

Toename marktkosten afdekken dollarrisico

Ondanks de lager dan begrote kosten van de valuta afdek transactie stegen de marktkosten voor de valutahedge in september. Deze stijging hield onder meer verband met de renteverhoging van 0,25% naar 2,25% die de Federal Reserve op 26 september doorvoerde. Het renteverschil tussen VS en Europa nam hierdoor verder toe (de ECB houdt de rente in Europa immers nog steeds op 0%). Des te groter dit verschil des te hoger de kosten voor het afdekken van het dollarrisico.

Onderstaande grafiek toont de afdekkosten op jaarbasis over de periode vanaf september 2004. Te zien is dat de kosten momenteel zo’n 3,25% op jaarbasis bedragen, en al enige jaren alsmaar stijgen. Ook zijn er perioden zichtbaar (in 2007 t/m 2011) waarin het afdekken van dollarrisico juist geld opleverde (de rente in Europa lag toen hoger dan in de VS). Helaas bevinden we ons nu niet in een dergelijke periode.

Afdekken per maand, kwartaal of per jaar?

De cijfers in de grafiek zijn gebaseerd op marktkosten die gelden wanneer dollarrisico voor één jaar wordt afgedekt. Dus wanneer gebruikt wordt gemaakt van valuta termijn contracten met een looptijd van een jaar.

Er kan echter ook voor gekozen worden om valutarisico steeds voor een kortere termijn af te dekken, bijvoorbeeld voor een maand of een kwartaal. Het voordeel daarvan is dat de kosten aanzienlijk lager zijn: voor het afdekken over een periode van een kwartaal en maand liggen de kosten nu achtereenvolgens op ca. 3,08% en 2,74% op jaarbasis. Dat is dus duidelijk minder dan de 3,25% die betaald moet worden wanneer afgedekt wordt voor een heel jaar.

De Veste kiest er nu voor om te werken met maandcontracten vanwege de betrekkelijk lage kosten. Op deze wijze kan namelijk het verwachte maandrendement van 0,50% of hoger voor Trade Finance Handelsfonds worden gehandhaafd. Wanneer nu per kwartaal of per jaar zou worden afgedekt zou dat in de huidige markt niet meer het geval zijn.

De kosten van langlopende contracten zijn hoger omdat deze over een lange periode zekerheid geven. Een tussentijdse stijging/daling van afdekkosten kan dan niet in negatieve/positieve zin het rendement beinvloeden.

Nieuwe contractpartijen

Specialist Capstone voegde in september elf nieuwe contractpartijen – één factoring financiering en tien handelsfinancieringen – aan haar portefeuille toe. De nieuw verstrekte financieringen variëren in omvang. De kleinste lening die werd verschaft bedroeg USD 11.000 en de grootste USD 4,8 mln. Eind september had Capstone financieringen uitstaan bij in totaal 77 contractpartijen.