Toepasselijkheid
Op het bezoek aan en gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden (‘Informatie’), gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u de Informatie aangeboden via deze website niet te gebruiken. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. U wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Hoewel de Informatie zorgvuldig is samengesteld, kan De Veste B.V. (‘De Veste’) niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden Informatie. De verstrekte Informatie kan te allen tijde worden gewijzigd. De Veste is gerechtigd om de terbeschikkingstelling van de Informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. De Veste biedt haar producten aan vanuit Nederland, beheert en onderhoudt deze website ook vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden Informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen.

De Veste is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld van De Veste. Verder is De Veste niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de opgenomen Informatie bij De Veste of haar licentiegevers. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk andere gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden, het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van De Veste in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deep-links tussen de website van De Veste en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van De Veste.

Links naar andere websites
Deze website kan links bevatten naar externe internetpagina’s. De Veste is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarop een links is opgenomen naar deze website. Ons privacy beleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en/of verwerkt.

Privacy beleid
Op de verwerking van uw persoonsgegevens is ons privacy-statement van toepassing.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze website en de Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.