Brexit en fondsen De Veste

Brexit en beleggingsstrategieën Esulep, Platinum en Trade Finance

Esulep oprichter Matt Peluse stelt dat Brexit met name cruciaal is voor Europa. In de VS wordt Brexit voornamelijk beschouwd als iets waar in beperkte mate hinder van kan worden ondervonden. Zo zullen handelscontracten opnieuw getekend moeten worden en moet rekening gehouden worden met een verzwakking van de economie van Europese handelspartners. In aanloop naar een mogelijk Brexit neemt Esulep, zoals verwacht, een enigszins verhoogde volatiliteit waar (die ook toe te schrijven was aan onzekerheid over het rentebesluit van de Federal Reserve op dinsdag 15 juni[1]). Esulep houdt haar (hedge) posities als altijd nauwlettend in de gaten en houdt met alle scenario’s rekening. Standaard risico limieten zullen zoals altijd in acht worden genomen. Esulep denkt te kunnen profiteren middels kern posities als ook middels opportunistische handelskansen die zich voordoen rondom 23 juni.

Portefeuille manager Uri Landesmann van Platinum verwacht weinig hinder van Brexit aangezien Platinum nauwelijks belegd is in Europese bedrijven.

Joe Ingrassia, CEO van Capstone (specialist Trade Finance), geeft aan eveneens geen negatieve impact te verwachten. Momenteel wordt enkel één Europese toeleverancier door Capstone van financiering voorzien. Na verscheping van goederen de komende weken zal Capstone vanwege tegenvallende prestaties haar contract met de betreffende producent beëindigen. Een Brexit kan een drukkend effect hebben op de economische groei in de VS wat volgens Ingrassia op termijn extra financieringskansen schept voor Capstone.

Brexit en valutarisico Esulep, Platinum en Trade Finance

Een Brexit kan een koersstijging van de USD ten opzichte van de EUR teweeg brengen. Voor Esulep geldt dat enkel openstaande handelsposities in USD worden aangehouden. Deze derivatenposities (put en call opties) maken slechts een zeer klein gedeelte van het fondsvermogen van Esulep trading Fund (Plus) uit. Dit valutarisico wordt niet afgedekt. Mocht de USD op 23 juni sterk stijgen dan zullen beleggers van Esulep Trading Fund (Plus) daar nauwelijks van profiteren. De bij de derivatenposities horende marginverplichtingen worden bij broker Rosenthal Collins Group in EUR aangehouden. Over deze gelden wordt dus geen valutarisico gelopen.

In geval van Platinum wordt belegd in de EUR klasse van Platinum Value Arbitrage Fund. Dit houdt in dat valutarisico door Platinum zelf wordt afgedekt.

Inzake Trade Finance dekt De Veste (en niet Capstone) het valutarisico af. Dit gebeurt middels valuta-forward contracten via de handelsplatformen van Citco Bank Nederland en Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij. Concreet houdt dit in dat met valuta-forward contracten short posities in USD worden ingenomen. Wanneer de USD in waarde stijgt (daalt) ten opzichte van de EUR wordt een verlies (winst) geboekt op de positie in het valuta forward contract. Dit verlies (deze winst) compenseert voor de winst (het verlies) op de USD belegging waardoor per saldo geen valutaresultaat wordt geboekt.

[1] Op 15 juni besloot de Federal Reserve de rente niet te verhogen naar aanleiding van tegenvallende banencijfers van mei.